Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie

Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie (revízia 2018) s účinnosťou od 01. 09. 2018.

Register, MSN a metodika k MSN sú zverejnené na stránke MŠVVaŠ SR http://www.minedu.sk/8009-sk/skolske-stravovanie/