Úhrada stravného – ZŠ

Predpis platieb na OKTÓBER 2019:
Informácia pre rodičov žiakov, ktorí sa stravujú v našej školskej jedálni

Začiatkom októbra bola KZŠ s MŠ A. Bernoláka a následne aj našej školskej jedálni poskytnutá dotácia na stravu vo výške 1,20 Eur na dieťa, ktoré chodí do ZŠ a stravuje sa v našej školskej jedálni. Financie boli zúčtované podľa dochádzky dieťaťa a poukázané na VS dieťaťa. Z tohto dôvodu je za mesiac október pre žiakov, ktorí sa stravujú nižší predpis za stravu o sumu podľa toho ako sa dieťa stravovalo a zároveň bolo v škole a bolo na obede (odobralo si stravu). Mnohí z rodičov máte preto preplatky, v predpise sa to objavuje v stĺpčeku „K úhrade“ mínusovou položkou napr. -0,01 Eur. To znamená, že tento mesiac tí, ktorí máte k úhrade -…., tak nemusíte uhrádzať stravné.

Dotácie boli poukázané do konca kalendárneho roku 2019 a budú zúčtované vždy ku koncu mesiaca podľa dochádzky dieťaťa do školy a zároveň žiak si odoberie obed. Samozrejme, že musí byť na stravu prihlásený na príslušný deň. O ďalších informáciách ohľadne príspevku na stravu žiaka ZŠ vás budeme priebežne informovať.