Pracovné stretnutie vedúcich školských jedální z regiónu Martin

Dňa 11.5. sa v zasadačke MsÚ Martin uskutočnilo pracovné stretnutie vedúcich školských jedální za účelom skvalitnenia stravovania v školských jedálňach, dodržiavania metodiky Ministerstva školstva pre školské jedálne a predpisov a zásad hygienickej praxe vydaných RÚVZ v Martine.

Prednášajúcimi boli Mgr. Olosová – RÚVZ Martin

a Mgr. Berzáková – metodička stravovania pre Žilinský kraj.