Na základe nariadenia RÚVZ Martin sme prijali s okamžitou platnosťou mimoriadne opatrenia v súvislosti so šírením ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom SARS-CoV-2, v snahe zamedziť ich šírenie.

V prevádzke „Školská jedáleň“ na ul. S. Tomášika 1 v Martine je nariadené

stravníkom a návštevníkom školskej jedálne:

 1. Nevstupovať do priestorov školskej jedálne bez ochranných rúšok.

všetkým zamestnancom:

 1. Pri výdaji obedárov a priamom kontakte s návštevníkmi prevádzky školskej jedálne používať ochranné rúška a jednorazové ochranné rukavice. Jednorazové rúška nepoužívať opakovane.
 1. Objednávanie tovaru pre školskú jedáleň bude len telefonicky alebo emailom.
 1. Na preberanie tovaru budú určení pracovníci, ktorí sú povinní používať ochranné rúška a jednorazové ochranné rukavice. Po prechode na iný druh činnosti sú povinní prezliecť sa do čistého pracovného odevu.
 1. V maximálnej možnej miere obmedziť priamy kontakt so stravníkmi a pokiaľ je to možné, dodržiavať pri komunikácii vzdialenosť min. 1,5 m.
 1. Stravníkom, ktorí prejavujú príznaky choroby, nie je možné vydávať stravu priamo v zariadení. Takýto stravník požiada o dovoz stravy. Pri preberaní stravy sa obedár položí pred vstupné dvere a zazvoní sa. Stravník si prevezme obedár, vymení ho za prázdny. Pracovník, ktorý donesie stravu, musí dodržať bezpečnú vzdialenosť od stravníka.
 1. Pri akýchkoľvek príznakoch choroby Covid–19 (horúčka, kašeľ, ťažké dýchanie, bolesť svalov, únava) zostať doma a telefonicky kontaktovať svojho všeobecného lekára. Zároveň oznámiť uvedenú skutočnosť zamestnávateľovi.
 1. Zamestnanci s cestovateľskou anamnézou – pobyt v zahraničí, sú povinní nahlásiť danú skutočnosť zamestnávateľovi a zostať v karanténe 14 dní.
 1. Dodržiavať všetky vydané opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia.
 1. Zvýšiť frekvenciu umývania rúk mydlom a vodou najmenej 20 sekúnd a dezinfekcie rúk dezinfekčnými prostriedkami s antivírusovým účinkom a dodržiavať zásady osobnej hygieny.
 1. Zvýšiť frekvenciu dezinfekcie vhodnými dezinfekčnými prostriedkami s viricídnym účinkom na minimálne 2x denne a podľa potreby priestorov školskej jedálne – najmä vstupné a odbytové priestory, priestory, kde sa manipuluje s obedármi: podlahy, kľučky, zábradlia.
 1. Zvýšiť starostlivosť o čistotu pracovných odevov (denná výmena čistých prac. odevov a ochranných rúšok).
ŽIADAME všetkých, aby si uvedomili vážnosť situácie, nevyrábali paniku a nepodceňovali preventívne opatrenia.
PROSÍME, správajme sa zodpovedne voči sebe aj cudzím osobám, predídeme tým akýmkoľvek problémom.