Metodika, školenia, predpisy

Finančné pásma na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 1.septembra 2019

Finančné pásma sú rozdelené do dvoch skupín podľa typu zariadení:

  • I. skupina – bežné a internátne stravovanie
  • II. skupina – diétne, športové stravovanie a nepretržité stravovanie (navýšené o 20% oproti bežnému stravovaniu)

Naďalej platí ustanovenie školského zákona (§140 ods. 10 a ods.8):

Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov (podľa finančného pásma), výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.

V školskej jedálni/výdajnej školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je okresný úrad a v školských jedálňach/výdajných školských jedálňach cirkevného alebo súkromného zriaďovateľa určí výšku príspevku na stravovanie riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia.

Stanovené finančné pásmo musí byť zhodné pre všetky vekové kategórie stravníkov v príslušnom zariadení. To znamená:

Školská jedáleň pri ZŠ zabezpečuje stravovanie bežné – určí pásmo rovnaké pre všetky vekové kategórie zo skupiny I. (napr. 1. finančné pásmo pre 1.a 2. stupeň žiakov ZŠ a pre zamestnancov školy, vedie jeden stravný list); ak ŠJ stravuje športovcov určí finančné pásmo pre športovcov zo skupiny II. (napr. môže byť 2. finančné pásmo, vedie samostatný stravný list pre športovcov); ak stravuje aj žiakov s diétou určí finančné pásmo zo skupiny II. (napr. môže byť 3. finančné pásmo, vedie samostatný stravný list).

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ zabezpečuje bežné stravovanie – môže určiť rozdielne finančné pásmo o 1 stupeň vyššie pre stravníkov detí materskej školy s oddeleným vedením stravného listu.

Webstránka MŠVVaŠ SR http://www.minedu.sk/8009-sk/skolske-stravovanie/

Do 31.augusta 2019 zostávajú v platnosti finančné pásma vydané od roku 2011.

Pracovné stretnutie vedúcich školských jedální z regiónu Martin

Dňa 11.5. sa v zasadačke MsÚ Martin uskutočnilo pracovné stretnutie vedúcich školských jedální za účelom skvalitnenia stravovania v školských jedálňach, dodržiavania metodiky Ministerstva školstva pre školské jedálne a predpisov a zásad hygienickej praxe vydaných RÚVZ v Martine.

Prednášajúcimi boli Mgr. Olosová – RÚVZ Martin

a Mgr. Berzáková – metodička stravovania pre Žilinský kraj.