Informácia o cene stravy pre MŠ

V súvislosti s novelou zákona v oblasti poskytovania dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa účinného od 1. 1. 2019 a vzhľadom na termín podania žiadosti o dotáciu si vás dovoľujeme informovať o nasledovných skutočnostiach:

  • Informácie pre žiadateľov dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sú zverejnené na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR employment.gov.skDotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (v prílohe Vám posielam pre informáciu zverejnené dokumenty). Žiadosť o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podáva žiadateľ (zriaďovateľ, obec, občianske združenie) úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorého územnom obvode má sídlo žiadateľ dotácie s výnimkou občianskeho združenia. Občianske združenie podáva žiadosť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa sídla materskej alebo základnej školy. Žiadosť o dotáciu na príslušný rozpočtový rok sa predkladá úradu do 10. dňa kalendárneho mesiaca.

O výške príspevku rodiča na stravu dieťaťa , ktoré navštevuje materskú školu ako aj uplatnenie si príspevku na stravovanie vo výške 1,20  rozhoduje  zriaďovateľ MŠ .
Momentálne  o výške ceny stravného na rok 2019 a poskytnutia príspevku na stravovanie prebieha rokovanie .
O výsledku stanovenia ceny za stravu a  možných príspevkov školy , zriaďovateľa a rodičov  vás budeme informovať v priebehu mesiaca január.

Tomáš Jedinák
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ A .Bernoláka
Tomášikova 1 , Martin