Všetky príspevky Tomáš Jedinák

OZNAM RODIČOM detí 1.stupňa

Od pondelka 08.02.2021 sa vráti časť žiakov do škôl, čo znamená, že budeme môcť aj my – Školská jedáleň – poskytovať naše služby.
Milí rodičia, prihlasovanie detí na obedy bude prebiehať štandardným spôsobom: cez náš web portál Školskej jedálne, príp. telefonicky či SMS (0940 748 2680905 243 508) alebo e-mailom (sj.mito@marticonet.sk).

V mesiaci február však musíme počítať s tým, že žiaci pôjdu do školy len na 10 dní, keďže od 15.02.2021 budú jarné prázdniny. Preto, čo sa týka platieb za stravu, prosíme vás – rodičov, ktorí prihlásite svoje deti na obedy, o úhradu 15€/žiak/február = 1,5€/obed/deň.

O danú sumu vás žiadame z dôvodu, že posledné informácie o poskytovaní dotácií na stravu sú neisté, pravdepodobne budú vyplácané v mesiaci apríl/máj.
Samozrejme platí, že v momente, kedy nám budú poskytnuté dotácie na stravu, my ich okamžite zúčtujeme podľa počtu odobratých obedov vášho dieťaťa.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu!

Všetkým prajem skorý návrat do normálneho režimu.

Tomáš Jedinák

_____________________________________________________________________________

Oznamujeme rodičom detí 1.stupňa, ktoré už boli v piatok 4.12.2020 v škole a zároveň aj na obede, od pondelka 7.12.2020 budú vaše deti automaticky prihlásené na obedy počas mesiaca december.

Prosíme Vás preto, v prípade, že vaše dieťa nebude v niektorý deň v škole, je potrebné dieťa z obeda ODHLÁSIŤ.

Rodičia detí, ktoré pôjdu do školy prvýkrát po jej zatvorenia, prosíme Vás, ak máte záujem aby sa vaše dieťa stravovalo v našej ŠJ, PRIHLÁSTE dieťa na stravu cez našu web stránku / telefonicky / SMS, prípadne osobne najneskôr do 7.10 hod. ráno daného dňa.

Ďakujeme za pochopenie

Mimoriadny oznam: PORUCHA STRAVOVACIEHO SYSTÉMU – prihlasovanie/odhlasovanie obedov

Vážení stravníci a rodičia žiakov KZŠ A. Bernoláka, ku dňu 17.09.2020 nastala v našom stravovacom systéme porucha, na ktorej odstránení intenzívne pracujeme. Spôsobila však značné zmeny v prihlasovaní a odhlasovaní sa na obedy, preto prosím venujte pozornosť tomuto oznamu.

Oznamujeme, že v pondelok 21.09.2020 a v utorok 22.09.2020 bude možnosť odberu obeda iba č.1. Preto všetci, ktorí sa pravidelne stravujete v našej ŠJ budete automaticky prihlásení na obed č.1.

V prípade, že sa budete chcieť z obeda odhlásiť, prosím volajte do kancelárie ŠJ na tel.č. 0940 748 268.

POZOR! Zmena nastane aj v prípade prihlasovacích údajov do stravovacieho systému cez portál jedalen.sk: pre opätovné spustenie prihlasovania sa na obed č.2 a odhlasovania sa z obedov, bude nutné vykonať identifikáciu stravníka nanovo.

Proces prebehne nasledovne: deťom ZŠ budú prostredníctvom učiteľov odobraté stravovacie kartičky, na ktorých prebehne znovu-identifikácia a každému bude vygenerované nové prihlasovacie heslo. Po vykonaní budú kartičky deťom vrátené. 

Prosíme vás všetkých ostatných, ktorí používate stravovaciu kartičku pre odoberanie obedov, zastavte sa v kancelárií ŠJ pre vykonanie vašej opätovnej identifikácie v stravovacom systéme e pre získanie nových údajov.

Ďakujeme za pochopenie a rovnako prosíme o trpezlivosť.

Kolektív Školskej jedálne pri KZŠ s MŠ A. Bernoláka

 

Informácia pre rodičov žiakov, ktorí sa stravujú v našej ŠJ od septembra 2020

Podľa posledných informácií od ministerstva UPSVaR SR a metodických školení MŠ SR je prísľub, že koncom septembra – začiatkom októbra, bude poskytnutá dotácia na stravu dieťaťa vo výške 1,20 Eur.

Dotácia platí pre tie deti, ktoré navštevujú KZŠ s MŠ A. Bernoláka a stravujú sa v našej školskej jedálni.
Financie na stravu za predošlý školský boli zúčtované v ŠJ podľa dochádzky dieťaťa a boli poukázané na variabilný symbol dieťaťa. Predpis stravy je vyvesený na  nasledujúcom linku sjtomasikova1.sk/uhrada-stravneho-zs/.

Žiaci, ktorí sú naši stravníci, majú nižší prepis o takú sumu, koľko obedov si od nás odobrali. Mnohí z rodičov máte preto preplatky!
***napr. v predpise sa môže objaviť: „k úhrade – 10 Eur“, čo znamená, že za mesiac september tí, ktorí máte k úhrade mínusovú položku, stravné uhrádzať nemusíte.

Výška dotácie bude zúčtovaná vždy ku koncu mesiaca podľa dochádzky dieťaťa do školy, a zároveň podľa toho či si žiak obed u nás odoberie. Samozrejme, že žiak musí byť prihlásený na stravu v príslušný deň.

O ďalších informáciách ohľadom príspevku na stravu žiaka ZŠ vás budeme priebežne informovať.

Vďaka za pochopenie,
Tomáš Jedinák
Školská jedáleň Tomášikova 1
036 01 Martin

Oznam rodičom: STRAVOVANIE žiakov v ŠJ od 2. septembra 2020

Žiaci 1. stupňa, žiaci 2. stupňa a zamestnanci školy, ktorí budú prihlásení na stravu, sa budú môcť stravovať v jedálni za sprísnených hygienických a epidemiologických opatrení. Pre stravovanie v ŠJ je potrebné, aby bol žiak prihlásený na obed, a aby mal so sebou stravovaciu kartičku.
Prihlásenie na obed prebieha rovnakým spôsobom ako doteraz, a to cez portál jedalen.sk, vo výnimočných prípadoch telefonicky na číslo 0940 748 268 najneskôr do 07:10 hod. daného dňa.

Ostatní stravníci sa zatiaľ nebudú môcť stravovať priamo v jedálni, avšak budú si môcť vyzdvihnúť jedlo v menu boxoch od nášho pracovníka pri vchode do kancelárie ŠJ (v smere od ihriska).
Nárok na obed má aj ten žiak našej ZŠ, ktorý sa počas školských dní bude učiť z domu. Zabalený obed do menu boxu si bude môcť vyzdvihnúť rodič, alebo iný príbuzný, najneskôr do 14:00 hod. daného dňa.

Podľa posledných metodických pokynov, dotácia na podporu stravovania a stravovacích návykov by mala byť vo výške 1,20 Eur do konca roka 2020.
To znamená, že cena stravného s podporou dotácie pre žiaka ZŠ, ktorý sa stravuje v ŠJ, ostáva nezmenená.

Cena stravy je:
1,50 Eur – žiak 1.stupeň ( -1,20 Eur dotácia) = 0,30 Eur / obed
1,60 Eur – žiak 2. stupeň ( -1,20 Eur dotácia) = 0,40 Eur / obed
3,30 Eur – zamestnanec ZŠ – príspevok zamestnávateľa = 0,71 Eur / obed

V prípade potreby sa môžete informovať priamo v kancelárii ŠJ od 7:00-15:00 hod. alebo na tel. č. 0905 243 508 (aj počas víkendu do 20:00 hod.).

Ďakujem za pochopenie

Tomáš Jedinák
Vedúci ŠJ: 0905 243 508
kancelária a kuchyňa: 0940 748 268
sj.mito@marticonet.sk
www.sjtomasikova1.sk

Oznamy školskej jedálne

Počas nariadenie karantény dávame do povedomia možnosť dodávania stravy v obedároch starším ľudom mesta Martin.

V prípade záujmu volajte na tel. 0905 243 508

Finančné pásma na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 1.septembra 2019

Finančné pásma sú rozdelené do dvoch skupín podľa typu zariadení:

  • I. skupina – bežné a internátne stravovanie
  • II. skupina – diétne, športové stravovanie a nepretržité stravovanie (navýšené o 20% oproti bežnému stravovaniu)

Naďalej platí ustanovenie školského zákona (§140 ods. 10 a ods.8):

Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov (podľa finančného pásma), výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.

V školskej jedálni/výdajnej školskej jedálni, ktorej zriaďovateľom je okresný úrad a v školských jedálňach/výdajných školských jedálňach cirkevného alebo súkromného zriaďovateľa určí výšku príspevku na stravovanie riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia.

Stanovené finančné pásmo musí byť zhodné pre všetky vekové kategórie stravníkov v príslušnom zariadení. To znamená:

Školská jedáleň pri ZŠ zabezpečuje stravovanie bežné – určí pásmo rovnaké pre všetky vekové kategórie zo skupiny I. (napr. 1. finančné pásmo pre 1.a 2. stupeň žiakov ZŠ a pre zamestnancov školy, vedie jeden stravný list); ak ŠJ stravuje športovcov určí finančné pásmo pre športovcov zo skupiny II. (napr. môže byť 2. finančné pásmo, vedie samostatný stravný list pre športovcov); ak stravuje aj žiakov s diétou určí finančné pásmo zo skupiny II. (napr. môže byť 3. finančné pásmo, vedie samostatný stravný list).

Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ zabezpečuje bežné stravovanie – môže určiť rozdielne finančné pásmo o 1 stupeň vyššie pre stravníkov detí materskej školy s oddeleným vedením stravného listu.

Webstránka MŠVVaŠ SR http://www.minedu.sk/8009-sk/skolske-stravovanie/

Do 31.augusta 2019 zostávajú v platnosti finančné pásma vydané od roku 2011.

Jedlo ako liek, jedlo ako základná potreba

Dňa 17. mája si pripomíname dva významné medzinárodné dni. Prvým je Medzinárodný deň mlieka. Druhým významným dňom je Svetový deň hypertenzie. Nanešťastie, vysoký krvný tlak sa už dávno netýka len nás „dospelákov“. Upozornite preto na toto nebezpečenstvo, napríklad aj zdieľaním našej výzvy k ozdraveniu životného štýlu, ktorý významne prospieva k znižovaniu výskytu vysokého krvného tlaku.

Svetový deň hypertenzie

http://www.edensj.sk/n/svetovy-den-hypertenzie

Medzinárodný deň mlieka

http://www.edensj.sk/n/den-mlieka

Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli vyzdvihnúť aj potrebu zaradiť do jedálneho lístka čo najviac ovocia a zeleniny. Vybrali sme pre Vás 15 najzdravších plodín, ktoré by určite nemali chýbať na tanieri ani Vás, ani našich stravníkov stravníkov. V nasledujúcich článkoch si môžete prečítať niečo viac o týchto zázračných plodinách. Dúfame, že to bude pre Vás zaujímavé čítanie a že informácie využijete aj pri informovaní svojich stravníkov, keď nabudúce nad karfiolom ohrnú nos. Okrem toho sa môžete tešiť aj na recepty, o ktorých vás chceme informovať skôr ako ich zaradíme do nášho jedálnička.

Čo by nemalo chýbať na tanieri:

http://www.edensj.sk/n/zelenina-a-ovocie-ktore-by-sme-mali-jest-castejsie-1-cast

http://www.edensj.sk/n/zelenina-a-ovocie-ktore-by-sme-mali-jest-castejsie-2cast

http://www.edensj.sk/n/zelenina-a-ovocie-ktore-by-sme-mali-jest-castejsie-3cast

Jedlo ako liek

Prajeme Vám príjemné čítanie a tešíme sa na akúkoľvek spätnú reakciu.

S úctou Tomáš Jedinák

Pracovné stretnutie vedúcich školských jedální z regiónu Martin

Dňa 11.5. sa v zasadačke MsÚ Martin uskutočnilo pracovné stretnutie vedúcich školských jedální za účelom skvalitnenia stravovania v školských jedálňach, dodržiavania metodiky Ministerstva školstva pre školské jedálne a predpisov a zásad hygienickej praxe vydaných RÚVZ v Martine.

Prednášajúcimi boli Mgr. Olosová – RÚVZ Martin

a Mgr. Berzáková – metodička stravovania pre Žilinský kraj.