Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ A. Bernoláka

Naša školská jedáleň bude aj v priebehu ďalšieho školského roka poskytovať možnosť stravovania žiakov a dospelých v školskej jedálni. Žiaci – stravníci, ktorí už majú kartičku na odber stravy a zatiaľ sa nestravujú musia sa prihlásiť ,že sa chcú stravovať. Stačí to aj telefonicky  ( emailom prípadne osobne)  od októbra tí ktorí sa stravujú už sa nemusia prihlasovať , budú vždy na obed na začiatku mesiaca prihlásení na obed č.1. Zmenu , vyber obeda č.2 alebo odhlášku môžu vykonavať cez web portál školskej jedálne.  Ak nechcú obed alebo sa nebudú stravovať musia sa z obeda odhlásiť a ak prestanú chodiť na stravu musia to školskej jedálni oznámiť.

Odhlasovanie, prípadne výber obedu č 1. alebo 2. je možné robiť nasledovne:

Cez webovú aplikáciu po prihlásení, emailom, telefonicky, SMS alebo osobne v školskej jedálni vždy vopred,najneskoršie do 7.10 hod v príslušný deň.

Stravné na školský rok ostáva nezmenené: 1,25 Eur pre 1.stupeň, 1,35 Eur pre 2.stupeň.

Platby za stravu je potrebné uhrádzať vopred, najneskoršie priebežne v mesiaci keď sa stravník stravuje (nie pozadu!), prípadné odhlášky budú započítané v predpise na nasledujúci mesiac. Predpis na stravné bude vždy vyvesený na nástenke školskej jedálne a taktiež bude k nahliadnutiu na web stránke školskej jedálne, vždy na aktuálny mesiac. Cez web stránku sa tiež dostanete k jedálnemu lístku a môžete sa aj prihlasovať do systému pomocou mena a hesla, ktoré ste spolu s kartičkou dostali. Jedálny lístok bude vždy zverejnený na nasledujúci týždeň vo štvrtok, prípadne v piatok. Odhlasovať a vyberať jedlo si môžete len na dni, keď je zverejnený jedálny lístok.

Web stránka našej školskej jedálne: www.sjtomasikova1.sk.

Na web stránke sa budeme snažiť poskytovať informácie pre stravníkov priebežne, v prípade potreby nás môžete kontaktovať tel. alebo emailom.

Informácie pre nových stravníkov:

Noví stravníci, ktorí sa chcú stravovať v našej jedálni sa musia prihlásiť u vedúcej školskej jedálne, kde dostanú prihlášku na stravovanie žiaka, kartičku na odber stravy ako aj všetky informácie o spôsobe a možnosti stravovania.Bez odovzdanej prihlášky nie je možné žiaka stravovať v našej jedálni.

Prihlášku bude možné stiahnuť aj z web stránky školskej jedálne.

Platby za stravné Vás prosíme uhrádzať vždy v priebehu mesiaca, v ktorom sa dieťa stravuje.

Vždy začiatkom mesiaca budú na web stránke školskej jedálne zverejnené platby na príslušný mesiac tu pre MŠ a tu pre ZŠ.

V našej školskej jedálni nám záleží na tom, aby sme pre deti varili chutne a zdravo.